Membasuh Muka

Posted on: June 23, 2020, by :

Membasuh Muka

Membasuh muka diwajibkan oleh Allah SWT. Dalam qur’an surat Al-maidah ayat 6

(#qè=Å¡øî$$sù.. öNä3ydqã_ãr

Artinya: “maka basuhlah muka kalian.” (Al-Maidah ayat 6).

Basuhan itu mesti merata keseluruh wajah yaitu bagian depan kepala. Batas yang yang wajib dibasuh ketika berwudu’ adalah memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai dengan ujung dagu.

  1. Membasuh Tangan

Kewajiban ini berdasarkan firman Allah SWT

öNä3tƒÏ‰÷ƒr&ur ’n<Î) È,Ïù#tyJø9$#

Artinya: “…Dan tanganmu sampai dengan siku.””(QS Al-maidah ayat 6)

Para ulama sepakat bahwa basuhan itu meliputi keseluruhan tangan dan ujung-ujung jari sampai dengan kedua siku.

  1. Mengusap kepala

Kewajiban ini berdasarkan firman Allah SWT:

(#qßs|¡øB$#ur öNä3Å™râäãÎ/

“…dan sapulah kepalamu.”(QS Al-Maidah ayat 6).

Menyapu kepala dari kening hingga tengkuk.

  1. Membasuh kaki

Kewajiban ini berdasar firman Allah.

öNà6n=ã_ö‘r&ur ’n<Î) Èû÷üt6÷ès3ø9$# 4

 “…Dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki.”(Qs Al-maidah ayat 6)

  1. Tertib

Yaitu melakukan rukun-rukun wudhu sesuai dengan urutan tersebut sesuai dengan ayat wudhu diatas, dimulai dengan muka, tangan, kepala, dan kaki.

  1. Sunat Wudhu’
  2. membaca basmalah pada awalnya

tiga imam madzhab membaca basmalah ketika wudhu adalah sunnah, bukan wajib, sedangkan menurut imam Hambali dalam riwayat yang paling sohih membaca basmalah adalah wajib

  1. Membasuh kedua telapak tangan sampai kepergelangan tangan sebanyak tiga kali.

Para ulama sepakat bahwa membasuhkedua telapak tangan sebelum wudhu adalah sunah bukan wajib. Menurut Hambali hal itu wajib jika berwudhu sesudah bangun tidur malam, bukan tidur siang.